Pages

Oct 31, 2013

Michiko sensei's visit to Chashitsu of Tankokai Luminis

Offering tea to Michiko sensei 

No comments: